Kontakta oss!

Du kan alltid nå oss via email:
FMC's Allmänna villkor 

Villkor och behandling av personuppgifter

 Allmänna villkor

Följande villkor reglerar de beställningar som görs av kunden eller då du erbjuds våra tjänster genom en utomstående aktör (i båda fall kommer kommer dessa hädanefter benämnas  "Du/jag") hos FMC Functional Medicine Center AB (hädanefter kallat "FMC", "Oss" eller "Vi"). 

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) är en del av det avtal (”Avtalet”) som du ingår genom att använda FMC.se och/eller göra en beställning. Försäkra dig om att du har läst igenom och förstått villkoren innan du gör en beställning.

  • Jag samtycker till att mottagande yrkesutövare av denna hälsoenkät digitalt lagrar angivna personuppgifter som anges i denna hälsoenkät. (se nedan för vår policy om hur vi lagrar personuppgifter)

  • Information du lämnar om din klient/patients hälsotillstånd till mottagande yrkesutövare är sanningsenlig.

  • Jag är medveten om att råd om kost, näringstillskott och andra livsstilsåtgärder från mottagande yrkesutövare ej ersätter läkemedel eller annan behandling från läkare eller annan vårdgivare.

  • Jag är medveten om att det inte finns några garanterade resultat när jag genomför ett köp av och nyttjar någon av mottagande yrkesutövares tjänster.

  •  Jag är medveten om att köpt tjänst kan behöva kompletteras med fler köp om jag har ytterligare frågeställningar.

  • Jag är medveten om att mottagande yrkesutövare aldrig ställer några medicinska diagnoser och att mottagande yrkesutövare inte ger några behandlingar av sjukdomar.

  • Jag är medveten om att mottagande yrkesutövare aldrig ger några rekommendationer om läkemedel, dopningspreparat eller medicinsk behandling.

  •  Jag är medveten om att den rådgivning som jag får när tjänster från mottagande yrkesutövare nyttjas är endast att betrakta som vägledande.

Priser och betalning

Priserna för våra tjänster är angivna i svenska kronor (SEK) och betalning kan enbart göras i SEK. Betalning sker via betalningsmodul på FMC.se. Priset du betalar är det pris som gäller när du lägger ordern. Detta gäller även ifall priset ändras efter det att du lagt ordern. Du ansvarar för att betalkortets information stämmer. Vid köp genom betalningsmodulen kommer ordern att behandlas först när betalningen har gått igenom och FMC har fastställt auktorisation av betalkortet. FMC bär ej något ansvar för eventuella förseningar i samband av auktorisation från betalningsleverantör. För det fall ditt betalningsmedel ej är godkänns kommer ordern inte att godkännas och ej heller genomföras.

Alla priser är exklusive moms och övriga kostnader. 

Vid val av faktura som betalningsmetod kommer sedvanlig kreditprövning att göras. Vid utebliven eller försenad betalning tillkommer ränta enligt 6§ räntelagen från fakturans förfallodag tills dess att full betalning sker. FMC har vidare rätt att vid utebliven eller försenad betalning debitera en påminnelseavgift om 60 SEK. Kostnader för eventuella inkassoåtgärder debiteras enligt gällande lag.

Beställning

Genom att slutföra den elektroniska beställningen för tjänster utförda av FMC, godkänner du att köpa de tjänster som lagts i beställningen. Först när ordern godkänts av FMC, resulterar det i ett avtal.

FMC förbehåller sig rätten att annullera och/eller ej godkänna den lagda ordern i de fall något av följande inträffar:

-       FMC’ s kapacitet har tillfälligt nått sin övre gräns och kan ej uppfylla önskad tjänst vid önskat tillfälle.

Om så sker kommer FMC att informera dig om tjänstens otillgänglighet och antingen annullera beställningen, eller erbjuda dig en ny tidpunkt för utförandet av tjänsten. 

-       Det har uppstått tekniska fel på vår hemsida FMC.se gällande pris eller övrig detaljerad information gällande tjänsterna.

 FMC förbehåller sig rätten att avslå en beställning även om någon av ovanstående ej föreligger.

Ansvar

Om FMC förhindras att fullgöra sina förpliktelser enligt villkoren på grund av omständighet som FMC inte råder över - force major, rekvisition, beslag, myndighetsbestämmelser och upplopp samt fel eller försening i tjänster eller produkter från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för FMCs prestation och befrielse från eventuellt skadestånd och andra påföljder.

Reklamation

Om du är missnöjd skall klagomålet/reklamationen tillhandages FMC inom skälig tid efter att tjänsten har levererats till dig - klagomål/reklamation som lämnas inom fyra (4) dagar är alltid inom skälig tid. Vid reklamation åligger det dig att redogöra för det du anser felaktigt i tjänsten för bedömning av eventuella åtgärder.

FMC ansvarar inte för direkta eller indirekta skador inkluderat men inte begränsat till utebliven vinst, förlorat anseende, eller avbrott i näringsverksamhet.

Policy

Denna policy omfattar FMC Functional Medicine Center AB. Kontaktuppgifter för information eller klagomål är: FMC Functional Medicine Center AB, Midgårdsvägen 10, 18260 Djursholm, med telefon 0707551277. Vanessa Nordenfelt är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

FMC Functional Medicine Center AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt.

FMC Functional Medicine Center AB kommer att behandla de personuppgifter såsom namn, adresser och telefonnummer som vi registrerar om dig i syfte att förse dig med den information och de tjänster som du begärt, samt för uppföljning av försäljning/produktutveckling. Vi kommer även använda uppgifterna för att marknadsföra FMC Functional Medicine Center AB.  Vi lagrar inte heller personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl.

Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan organisation annat än då de ska utföra tjänster för FMC Functional Medicine Center AB räkning och i så fall i samband med att ett särskilt avtal om sekretess tecknas.

Du har enligt GDPR rätt att en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss oavsett hur dessa samlats in. Ifall du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per e-post. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter och om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Denna Webbplats innehåller länkar till andra webbsidor. Vi ansvarar inte för innehållet på sådana webbsidor och inte heller för deras behandling av personuppgifter.

Cookies

Den här Webbplatsen använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Webbplatsen.

FMC Functional Medicine Center AB använder cookies för att förbättra vissa funktioner för användaren och för att mäta antalet unika besök på webbplatsen och antal gånger som enskilda sidor besöks.

Vi använder följande trackers för att spåra och analysera cookies:

  • Google Analytics, varaktig 2 år.

– Informationen i dessa cookies, inklusive IP-adressen, förs över till Google endast för att de ska kunna utföra tjänster för FMC Functional Medicine Center AB kopplade till webbplatsen. FMC Functional Medicine Center AB har ingen direkt tillgång till dessa IP-nummer. Google överför inte informationen till någon tredje part, utom i de fall där detta krävs enligt lag eller när tredje part behandlar informationen på uppdrag av Google. Se samtliga cookies från Google Analytics.

– Syfte: Dessa cookies hjälper oss analysera besökarnas beteende på webbplatsen för att förbättra användarupplevelsen och säkerställa webbplatsens funktionalitet.

  • Facebook Pixel, varaktig 12 månader

– Informationen i dessa cookies, förs över till Facebook endast för att de kunna bygga relevanta målgrupper. FMC Functional Medicine Center AB har ingen direkt tillgång till denna användardata.

– Syfte: Bygga målgrupper för att anpassa kundupplevelsen

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Vår behandling kan även innebära samkörning, både inom och utom EU, med andra register och att dina personuppgifter överförs till andra bolag inom FMC Functional Medicine Center AB koncern och till våra samarbetspartners. FMC Functional Medicine Center AB kan exempelvis komma att lämna dina personuppgifter till tredje part t.ex. speditörer av våra produkter.

Alla som jobbar med oss är certifierade genom

Paleo Institute, Funktionsmedicinska institutet eller FMVU

För dessa skolor är det naturligt att alla yrkesutövare inom hälsa och medicin utgår från kompetens, medmänsklighet och individanpassade behandlingsupplägg.

Sveriges folkhälsa är i grunden god men står också inför flera utmaningar. Skolorna arbetar med utveckling av hälsobranschen och sjukvården genom kompetensförsörjning, utveckling av yrkesroll och arbetsmetodik samt driver opinionsbildning.

Dessa skolornas övergripande mål är att skapa friskare människor och ett friskare samhälle.

Vanessa Nordenfelt

VD, Grundare och Funktionsmedicinsk terapeut

Vanessa har en Masters i Företagsekonomi och 10 års erfarenhet inom inköp och produktutveckling samt är certifierad Funktionsmedicinsk terapeut från Funktionsmedicinska Institutet. Hon arbetar även dagligen med att stötta våra anslutna utövare med funktionsmedicinska klientfall samt med egna klientfall.

Petra Boumedienne

Grundare, Funktionsmedicinsk terapeut och mentor

Petra är utbildare på Paleo Institute och Funktionsmedicinska Institutet och jobbar även som produktexpert på Upgrit.se. Hon arbetar även dagligen med att stötta våra anslutna utövare med funktionsmedicinska klientfall.